หน้าแรกสินค้าทั้งหมดเกี่ยวกับเราบทความน่ารู้ดาวน์โหลดติดต่อเรา
สินค้าของเรา
เครื่องกรองน้ำ RO Nano
เครื่องกรองน้ำ สแตนเลส
กรองน้ำ 5 ขั้นตอน 3 ขั้นตอน 4 ขั้นตอน UV UF NANO
ตู้น้ำเย็นถังคว่ำ
ตู้กรองน้ำ ตู้น้ำเย็น น้ำร้อน F3 F1 F2 F4 S100
ตู้น้ำร้อน น้ำเย็น ระบบ RO UF Nano
ตู้น้ำเย็น สแตนเลส
คุณภาพน้ำ
มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มเพื่อการบริโภค

มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
คุณลักษณะ ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย ค่ามาตรฐาน
(เกณฑ์อนุโลมสูงสุด)
ทางกายภาพ 1.สี (Colour) ฮาเซนยูนิต(Hazen) 20
2.กลิ่น(Odour) - ไม่มีกลิ่น
(ไม่รวมกลิ่นคลอรีน)
3.ความขุ่น(Turbidity) ซิลิกาสเกลยูนิต
(silica scale unit)
5
4.ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 6.5-8.5
ทางเคมี 5.ปริมาณสารทั้งหมด(Total Soilds) มก./ล. 500
6.ความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness)
(คำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต)
มก./ล. 100
7.สารหนู (As) มก./ล. 0.05
8.แบเรียม (Ba) มก./ล. 1.0
9.แคดเมียม (Cd) มก./ล. 0.005
10.คลอไรด์
(Cl, คำนวณเป็นคลอรีน)
มก./ล. 250
11.โครเมียม (Cr) มก./ล. 0.05
12.ทองแดง (cu) มก./ล. 1.0
13.เหล็ก (Fe) มก./ล. 0.3
14.ตะกั่ว (Pb) มก./ล. 0.05
15.แมงกานีส (Mn) มก./ล. 0.05
16.ปรอท (Hg) มก./ล. 0.002
17.ไนเตรต
(NO3-N, คำนวณเป็นไนโตรเจน)
มก./ล. 4.0
18.ฟีนอล (Phenols) มก./ล. 0.001
19.ซิลิเนียม (Se) มก./ล. 0.01
20.เงิน (Ag) มก./ล. 0.05
21.ซัลเฟต (SO4) มก./ล. 250
22.สังกะสี (Zn) มก./ล. 5.0
23.ฟลูออไรด์ (F)
(คำนวณเป็นฟลูออรีน)
มก./ล. 1.5
24.อะลูมิเนียม มก./ล. 0.2
25.เอบีเอส (Alkylbenzene Sulfonate) มก./ล. 0.2
26.ไซยาไนด์ มก./ล. 0.1
ทางบัคเตรี 27.โคลิฟอร์ม (Coliform) เอ็ม.พี.เอ็น/100 มล. 2.2
28.อี.โคไล (E.Coli) เอ็ม.พี.เอ็น/100 มล. ตรวจไม่พบ
29.จุลินทรีย์ทำให้เกิดโรค(Disease-causing bacteria) เอ็ม.พี.เอ็น/100 มล. ตรวจไม่พบ

 

หล่งที่มา : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) เรื่องน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอนที่ 157 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 24 กันยายน 2524 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2534) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 ตีพิมพ์ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 61 ลงวันที่ 2 เมษายน 2534
 
เข้าดู(55552)


คุณภาพน้ำมาใหม่ล่าสุด
ดูทั้งหมด>>